De symboliek in de Tarot volgens Éliphas Lévi

Wie was Éliphas Lévi?

De symboliek van de Tarot Éliphas Lévi, wiens echte naam Alphonse Louis Constant was, was de meest vooraanstaande esotericus en occultist van de 19e eeuw.

Zijn bijdrage aan het magische en esoterische universum van de Tarot was gigantisch.

Hij was de bedenker van de term Grote Arcana. Hij was de eerste die de Tarot associeerde met de 22 letters van het Hebreeuwse alfabet. En ik weet zeker dat iedereen die zich ooit heeft verdiept in de esoterie, vroeg of laat de door hem getekende afbeelding van de “Duivel” is tegengekomen.

De basis van zijn leer

Er bestaat een zeer populair boek, dat overal te vinden is. Het is een occult boek, met een ongekende kracht en kennis. Het is het boek dat de sleutel tot alle andere occulte boeken vormt.

Als je dit boek onder de knie hebt, kun je de doden laten spreken, alle mysteries begrijpen en doordringen tot alle heiligdommen.

Maar ondanks het feit dat het een zeer populair boek is, zien de meeste mensen dit niet zo, en blijft deze kennis erin opgesloten.

Dit is een zeer oud boek, geschreven in primitieve karakters. Het bestaat uit losse bladzijden, net als de oude tabletten.

Dit boek is de Tarot, het summum van alle oude kennis, een inspiratiebron voor alle andere boeken die later zijn ontstaan. Het is het meesterwerk van de menselijke ziel, de universele sleutel tot kennis.

De uitleg van de symbolen in de Tarot

 1. De Jongleur (De Magiër) – De letter Alef. De jongleur draagt een hoed die de vorm heeft van een liggende 8, het symbool van evenwichtig licht. In zijn ene opgeheven hand houdt hij een stokje, wat eigenlijk de toverstok van de ingewijde is. Zijn andere hand is naar de grond gericht. Met zijn armen bekrachtigt hij het dogma van Hermes: “Wat boven is, is ook beneden en wat beneden is, is ook boven”.
 2. De Pausin – De letter Beet. De Pausin is de Hogepriesteres van de natuur. Zij staat bekend als Isis bij de Egyptenaren, Maya bij de Hindoes en Maria bij de eerste Christenen. Haar beeltenis staat voor het leven, voor de schepping en voor vrouwelijkheid. Het boek op haar schoot bevat de geheimen van haar indrukwekkende vruchtbaarheid en de geheimen van de schepping.
 3. De Keizerin – De letter Gimel. De Keizerin zit op de troon van de wereld. In haar linkerhand heeft ze een scepter die naar boven wijst en in haar rechterhand een adelaar. Zij staat voor de ternaire expressie van het bestaan: goddelijk, spiritueel, materieel.
 4. De Keizer – De letter Dalet. De Keizer zit op een troon en houdt de scepter van de wereld vast, die aan de bovenkant is voorzien van een kruis. Hij heeft een kroon met 12 punten of met 12 bloemen op zijn hoofd. Zijn houding doet denken aan het zwavelteken van de hermetische filosofie (de driehoek die naar boven wijst), ondersteund door een kruis (gevormd door zijn benen). Hij staat voor autoriteit, de universele heerschappij.
 5. De Grote Hierophantes (De Paus) – De letter Hee. Hij is de Grote Hierophantes van de natuur. Hij is zowel de door God geschapen mens als de door de mens geschapen God. Voor de niet-gelovigen is dit een ware absurditeit: God die de mens laat meewerken aan de schepping. De eenheid van het goddelijke handelen wordt hiermee geïllustreerd. En tegelijkertijd ook de tempel van de inwijding en de inwijding zelf.
 6. De Verliefde (De Geliefden) – De letter Wav. Deze kaart stelt de mens voor, die zijn hele leven wordt verscheurd door twee tegengestelde krachten: deugd en ondeugd, bevestiging en ontkenning, goed en kwaad. De mens heeft de opdracht om zijn intelligentie te tonen. Met de vrijheid die hem ten deel valt, moet de mens kiezen tussen goed en kwaad, tussen waarheid en dwaling, tussen schaduw en licht.
 7. De Zegewagen van Hermes (De Zegewagen) – De letter Zajin. De gekroonde overwinnaar houdt een scepter vast en bestuurt de strijdwagen die door tegengestelde krachten wordt voortgetrokken. Dit is kaart nummer 7, het heilige nummer van alle inwijdingen. Alles in de natuur wordt bedacht met 3, uitgedrukt met 4 en voltooid met 7. De 7 is het getal van de rust na de triomf, van de rust na het volbrachte werk (God schiep de wereld in 6 dagen, en op de 7e dag rustte hij uit).
 8. Gerechtigheid – De letter Chet. Het symbool van goddelijke rechtvaardigheid, soeverein en absoluut, die het evenwicht van alle dingen regelt. De Gerechtigheid houdt een weegschaal vast, het symbool van de evenwichtswetten waarvan zij de beschermvrouwe is. Wee degene die zo onverstandig is dat hij de weegschaal der Gerechtigheid doet schommelen. Want hij zal het slachtoffer worden van de wanordelijke beweging die hij zelf teweeg heeft gebracht.
 9. De Heremiet – De letter Tet. De Heremiet, gewikkeld in zijn mantel, schrijdt met behulp van een lamp en een stok voort in de duisternis. Hij stelt de ingewijde voor, gewikkeld in zijn beschermende mantel van discretie en voorzichtigheid. Zijn lamp is die van Hermes Trismegistus: het licht van de rede dat het pad verlicht. Zijn stok is die van de patriarchen, die hem begeleidt en beschermt.
 10. Het Rad van Fortuin – De letter Jod. Een rad dat wordt voortbewogen met een slinger, waaraan twee mythologische figuren zijn bevestigd. De één gaat naar boven, de ander gaat of valt naar beneden. Degene die naar beneden gaat, helpt zo de ander om weer naar boven te gaan. Bovenop staat een bewapende gestalte, die kalm en onbewogen zijn evenwicht bewaart.
 11. De Kracht – De letter Kaf. Een vrouw die moeiteloos de kaken van een woedende leeuw vasthoudt. Zij beeldt de absolute kracht uit, waaraan alles in het universum gehoorzaamt. Daarnaast stelt zij de absolute kracht van de geest van de ingewijde voor, die de krachten van de grote magie overheerst.
 12. De Gehangene – De letter Lamed. De galg waaraan de gehangene hangt symboliseert de letter Tav. Deze galg bestaat uit bomen: de boom van de wetenschap, en de boom van het leven. Van beide bomen zijn verschillende takken afgesneden. Het kruis dat in de afbeelding van de gehangene kan worden waargenomen staat voor de goddelijke mensheid. Het stelt het lijden van het vlees voor, van God die door de mensheid is gekruisigd, het onsterfelijk worden dat alleen kan worden verkregen door te sterven.
 13. De Dood – De letter Mem. De Dood is noch het einde van het leven, noch het begin van de onsterfelijkheid. Het is slechts een fase in de voortdurende transformatie van het leven. Elke schepping vindt plaats door middel van vernietiging, net zoals dat geldt voor elke vernieuwing. Elke schepping leidt tot de dood, net zoals elke dood leidt tot een schepping. De Dood is slechts een onbekend spookbeeld: het bestaat niet.
 14. De Gematigdheid – De letter Noen. Een gevleugelde engel schenkt twee essenties die samen het levenselixer vormen van de ene kelk over in de andere. Het is het symbool van de goddelijke natuur in de mens, en van de menselijke natuur in God. Het is de wet van actie en reactie, de universele wet van het leven. Het is de harmonie van het evenwicht, de perfectie van vermengingen.
 15. De Duivel – De letter Samech. De meest afschuwelijke en angstaanjagende afbeelding van de Tarot. Een monster dat op een altaar staat, in een uitvoering die in zijn geheel kwaadaardig is. Het is de Tyfoon van de Egyptenaren, de Croquemitaine, de waterspuwer, het grote beest uit de middeleeuwen, de Sabbatische Geit. God is in alles, maar niet alles is God. Het bevestigen van de aanwezigheid van God, impliceert dat God kan worden uitgesloten.
 16. Het Huis van God (De Toren) – De letter Ajin. Een toren die door de bliksem wordt getroffen en daardoor instort. Dit is de instorting van de toren van Babel, die de architecten te hoog hadden gebouwd, met de bedoeling om te wedijveren met God. Wat met geweld en niet volgens de harmonische wetten van de natuur wordt gebouwd, gaat desastreus ten onder aan zijn eigen gewicht.
 17. De Ster – De letter Pé. De schitterende ster van eeuwige jeugd en vruchtbaarheid. Het ware leven is het intellectuele licht, het licht van de ziel. Daarin ziet God de schoonheid van de wereld en daarin zien wij het licht van God.
 18. De Maan – De letter Tsade. Occultisme, dogma, esoterie. Niet alles is duidelijk, en niet alles zal ooit duidelijk worden. Er is in principe maar één waarheid, maar die heeft verschillende nuances, net als het licht. Niet alles kan zon en licht zijn, anders zou alles verbranden. Het dogma ontstaat juist door de schaduwwerking ervan: als het zou worden uitgelegd, zou het niet meer bestaan.
 19. De Zon – De letter Qof. Het ware licht, de waarheid, de Hof van Eden, de toegangspoort tot hoge inwijding. De zon schijnt op twee kinderen die met elkaar dansen. De hemelse Hof van Eden waar Adam (de man) eindelijk weer mag terugkeren, omdat hij zijn inwijding heeft volbracht.
 20. Het Oordeel – De letter Resj. De doden staan op uit hun graven en worden weer tot leven gewekt door het trompetgeschal van de Engel des Oordeels. Dit is het symbool van de eeuwige opstanding, van de roep van het goddelijke woord. Het is de bron van de eeuwige jeugd, de verklaring voor het ontstaan van de eeuwigheid uit de cyclus van leven en dood van vergankelijke elementen.
 21. De Dwaas – De letter Sjin. Een in verfomfaaide en haveloze kleding gestoken man dwaalt rond met een knapzak, die ongetwijfeld vol zit met zijn eigen jeugdige overtuigingen. Hij symboliseert de valse vormen van verlichting, valse mystiek, spiritisme. Het is niet logisch om te denken dat we op deze manier in contact met de hemel kunnen komen. Wat niet afkomstig is uit de hemel kan niet in de hemel terechtkomen.
 22. De Wereld – De letter Tav. De sleutel tot het ontcijferen van de Tarot, het absolute, de 3 keer 7. De samenvatting van alles, de universele kennis. Een vrouw rent in een bloemenslinger waardoor deze ronddraait. Het is de synthese van alles, de voortdurende beweging die het evenwicht bepaalt. Het is het aankomstpunt, het bereiken van perfectie in een werk dat echter eeuwig onvoltooid is. Het is de kwadratuur van de cirkel, het geheim van de goddelijke aard van de mens, geschonken door het evenwicht.
Rob Sánchez

Probeer mijn

Gratis Tarotlezing